Profesionalūs instruktoriai

Automobiliai kaip VĮ Regitra

Moderni mokymo klasė

Mokome su mechanine ir automatine pavarų dėžėmis

Teorijos programa tokia pat kaip VĮ Regitra

Pas mus taip paprasta išmokti vairuoti

Pradinius vairavimo įgūdžius galite įgyti vairuodami vairavimo treniruoklį

Tai puiki galimybė nustebinti artimą žmogų

Tarptautinėje parodoje „Šiauliai“ gavome apdovanojimą už geriausią metų paslaugą

Tarptautinėje parodoje „Šiauliai“

Vykdome įvairius projektus susijusius su saugiu eismu

Istoriją kuriame kartu!

Istoriją kuriame kartu!
Apie vairavimo mokyklą

                                    Taip   paprasta   išmokti   vairuoti

 

Kiekvienam mūsų mokiniui dovanojame – EKOVAIRAVIMO pamoką.(išduodame europinius pažymėjimus)

 

KODĖL VERTA RINKTIS VYTAUTO VAIRAVIMO MOKYKLĄ ?

                  Medaliai

VYTAUTO vairavimo mokykla už gerą mokymą, bei gerus egzaminų laikymo rezultatus, jau tris kartus apdovanota medaliais.
VYTAUTO aikstele 1                  

VYTAUTO aikstele 2                 

 

 Nauja vairavimo mokymo aikštelė randasi geroje, patogioje vietoje, Gardino 2, Šiauliai.(IKI DAINAI)

 Vytauto_vairavimo_mokykla_01.1
Todėl, kad pas mus:
 • Kiekvienam būsimam vairuotojui skiriamas ypatingas dėmesys teoriniam ir praktiniam pasiruošimui
 • Teorijos bei praktinio vairavimo mokoma pagal patvirtintas mokymo programas
 • Teoriniam dėstymui naudojama pati naujausia, nuolat atnaujinama metodinė medžiaga
 • KET testų sprendimo kompiuterinė programa, atitinkanti VĮ „Regitra“ egzaminų programą
 • Šiuolaikiškai, puikiai įrengtos mokymo klasės, mokymui naudojama multimedijos įranga.
 • Vairuoti mokome naujais, techniškai tvarkingais ir gražiais automobiliais.Galite rinktis mechanine ar automatine pavaras. Mokysitės su tokiais pat automobiliais, kuriais laikysite egzaminą VĮ „REGITRA”
 • Pradinius vairavimo įgūdžius galite įgyt vairuodami vairavimo treniruoklį
 • Vairavimo mokykla turi visus praktinio egzamino reikalavimus atitinkančią praktinio vairavimo mokymo aikštelę.
 • Už kursus galima sumokėti:  visą sumą iš karto, dalimis, išsimokėtinai (lizingu), banko pavedimu
 • Moksleiviams ir studentams taikomos nuolaidos
 • Mokome EKOVAIRAVIMO ir išduodame pažymėjimus, galiojančius visame pasaulyje.
 • Valstybinių švenčių ar Tarptautinių švenčių dienomis taikomos nuolaidos visiems.

 

         VYTAUTO vairavimo mokykloje teikiamos paslaugos:

 • Aprūpiname naujausia mokomąja literatūra
 • Teorijos KET sprendimo programa internetu (nuotoliniu būdu)
 • Galimybė rinktis Jums priimtiną mokymo paslaugų paketą už Jums priimtiną kainą.
 • Mokome ekonominio ir saugaus vairavimo ir turinčius pakankamą vairavimo stažą, ir tik pradedančius vairuoti..
 • Vairavimo mokykla vienintelė Šiaulių apskrityje turi vairavimo treniruoklį.
 • Kiekvienam būsimam vairuotojui skiriamas ypatingas dėmesys teoriniam ir praktiniam pasiruošimui
 • Teorijos bei praktinio vairavimo mokoma pagal patvirtintas mokymo programas
 • Teoriniam dėstymui naudojama pati naujausia, nuolat atnaujinama metodinė medžiaga
 • KET testų sprendimo kompiuterinė programa, atitinkanti VĮ „Regitra“ egzaminų programa
 • Vairuoti mokome naujais, techniškai tvarkingais, gražiai atrodančiais, kvepiančiais automobiliais. Mokytis galite tiek MECHANINES tiek AUTOMATINES pavaras turinčiais automobiliais..
 • Vairavimo mokykla turi visus praktinio egzamino reikalavimus atitinkančią praktinio vairavimo mokymo aikštelę.
 • Už kursus sumokėti galite: visą sumą iš karto, dalimis, išsimokėtinai (lizingu), banko pavedimu
 • Moksleiviams ir studentams taikome nuolaidas.
 • Teorinių užsiėmimų laikas gali būti koreguojamas pagal Jūsų pageidaujamą laiką.
 • Praktinis vairavimas patogioje vietoje ir mokiniui patogiu laiku
 • Šaltuoju metų laikotarpiu tiek naujokus, tiek patyrusius vairuotojus mokome vairuoti slidžiu keliu.
 • VYTAUTO vairavimo mokyklose konsultuojama  kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 20 val.
 • Vairavimo mokykloje pavaišinsime skania kava bei arbata
 • Garantuojame puikų pasiruošimą, nepriekaištingą aptarnavimą, bei gerą nuotaiką.
 • Kiekvieną išmokysime saugaus ir ekonomiško vairavimo.

 

 

 

Teisinė informacija:

Remiantis LR susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. Nr. 3-494 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo” 6.6 ir 11 punktų reikalavimais nurodome:

 

UAB  ” Vytauta „

Gegužių g. 49, Šiauliai

DARBO TVARKOS IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS (IŠRAŠAS)
(patvirtintos 2012 01 02 Direktoriaus Vytauto Balnio)

Bendrosios nuostatos

1. Šios taisyklės reglamentuoja mokymo organizavimo tvarką ir pagrindinio dokumento, reguliuojančio mokinių ir vairavimo mokyklų santykius – mokymo sutarties, sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarką.

2. Šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:
Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytos (-ų) kategorijos (-ų) transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, jame nurodytoje mokymo patalpoje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse);
Mokymo valanda – (toliau vadinama – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba  su mokiniais (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė – 45 minutės.
Vairuotojų mokytojas (vairavimo instruktorius) – šio reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo reikalavimus atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos (praktikos) žinių.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, Vairuotojų  pirminio mokymo tvarkos aprašo ir Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo sąvokas.

 

1. Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka

1.1. Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones,  privalo iki mokymo pradžios sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio.
1.2. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.
1.3. Jei mokinys su vairavimo mokykla  sudaro sutartį tik dėl praktinio vairavimo mokymo, jis turi pateikti VĮ “Regitra” išduotą pažymą apie išlaikytą teorijos egzaminą. Pažymos kopija pridedama prie mokymo sutarties.
1.4. Vairavimo mokykla su mokiniu, turinčiu išduotą mokymo kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu tobulinti žinias ir (ar) įgūdžius, turi sudaryti mokymo sutartį dėl tokio mokymo.
1.5. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį arba mokiniui vienašališkai nutraukus ją, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas.
1.6. Kitos mokymo sutarties nutraukimo sąlygos aptariamos pačioje sutartyje.

 

2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Mokinio teisės:
2.1.1. gauti informaciją iš vairavimo mokyklos administracijos darbuotojų;
2.1.2. laikinai sustabdyti mokymosi kursą – prieš tai informuodamas mokyklą;
2.1.3. mokinys, išklausęs teorijos ir atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą, gali pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą, kurioje būtų nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius bei įvertinimai.

2.2. Mokinio pareigos:
2.2.1. pateikti teisingus asmens duomenis, reikalingus mokymo sutarties sudarymui;
2.2.2. pradėjus teorijos mokymo kursą lankyti su grupe, su ja ir baigti;
2.2.3. laikytis bendrųjų viešos tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės padarytą žalą mokyklai;
2.2.4. nustatytu laiku išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas ir egzaminus;
2.2.5. laiku sumokėti už teorijos ir praktinio vairavimo mokymus;
2.2.6. negalintis sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą, prieš dieną iki 12.00 valandos perspėti vairavimo instruktorių. Jei mokinys į praktinio vairavimo užsiėmimą neatvyko ir neperspėjo vairavimo instruktoriaus, tokiu atveju jam pinigai už užsiėmimą nebus grąžinami;
2.2.7. pagal nustatytą tvarką lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas, atvykti į paskutinį praktinio vairavimo užsiėmimą, kuris skiriamas egzaminui (jo tvarka analogiška VĮ “Regitra“ egzamino tvarkai: dviem etapais – aikštelėje ir keliuose), jei mokinys neišlaikė vieno egzamino etapo, jis įsipareigoja praktinio vairavimo mokytis papildomai 2 valandas ir paskutinės pamokos metu laikyti egzaminą ta pačia tvarka. Tačiau jei mokinys neišlaikė abiejų etapų – privaloma papildomai mokytis 4 valandas ir paskutinės pamokos metu laikyti egzaminą.

2.3. Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos:
2.3.1. suteikti mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo gebėjimų bei įgūdžių;
2.3.2. sudaryti tinkamas teorijos ir saugias praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga bei taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą;
2.3.3. skirti praktiniam mokymui transporto priemonę, atitinkančią Techninius motorinių transporto priemonių ir priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 (Žin., 2008, Nr. 88-3550).
2.3.4. teorijos mokymą vykdyti grupėmis (arba individualiai), o praktinį – individualiai. Per dieną mokymo grupėje mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 valandas, o praktinio vairavimo su vienu mokiniu – ne daugiau kaip 3 valandas;
2.3.5. mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis;
2.3.6. vertinti mokinių žinias (periodiškai) ir baigus mokymą. Galutinio teorijos vertinimo testą sudaro 30 klausimų, mokinių žinios vertinamos kompiuterine žinių testavimo programa. Vykdant mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, daromas vaizdo ir garso įrašas (nuo 2012 m. sausio 01 d.)
2.3.7. mokiniams, baigusiems mokymo kursą ir turintiems galutinius teigiamus mokymo dalykų įvertinimus, išduoti liudijimus, patvirtinančius mokymo kursų baigimą;
2.3.8.  užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai;
2.3.9. užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus ir kontroliuoti, kad būtų jų laikomasi;
2.3.10. vykdyti tik tų kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, kurias įsakymu konkrečiai vairavimo mokyklai patvirtino Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija) viršininkas;
2.3.11. užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus;
2.3.12. neišduoti mokymo kursų baigimo liudijimų tiems mokiniams, kurie nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų ar turi neigiamus galutinius mokymo dalykų įvertinimus. Išklausyti praleistas pirminio mokymo kursų temas mokiniai galės, suderinę laiką su teorijos mokytoju ar vairavimo instruktoriumi.

 

3. Baigiamosios nuostatos

3.1.  Vairavimo mokymo sutarties šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus per du mėnesius – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3.2.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.
3.3.  Vairavimo mokymo sutartims, sudarytoms pagal šias taisykles, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
3.4.  Pasikeitus įstatymų, reglamentuojančių pirminę vairuotojų mokymo bei vairavimo mokyklų reikalavimų tvarką, nuostatoms, šios taisyklės ir sutartys iki jų pakeitimo galioja tiek, kiek neprieštarauja tokiems įstatymų pakeitimams.

Kursai vyksta darbo dienomis nuo 9 val. iki 20 val.

 

VIDAUS DARBO TVARKA MOKYKLOSE

Mokykloje dirba 2 darbuotojai

Mokyklos darbuotojai dirba slenkančiu grafiku nuo 9 val iki 19.30 val.

Eilinė darbo savaitė-5 darbo dienos po 8 val. per dieną, iš viso 40 val. per savaitę.Darbo savaitė nuo pirmadienio iki šeštadienio. Darbuotojų gali būti paprašyta dirbti ilgiau nei nustatyta. Tuo atveju darbuotojams už darbą bus atlyginta už viršvalandžius. Darbuotojai pietauja pasikeisdami nuo 12 val iki13 val. ir nuo 13val. iki 14 val.

 

POILSIO LAIKAS

Vairavimo mokyklos poilsio laikas-šeštadieniais ir sekmadieniais.

 

ŠVENČIŲ DIENOS

Sausio 01 d – Naujieji Metai

Vasario 16 d.- Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Balandžio 11-12 d. – Šv. Velykos

Gegužės 01 d. – Tarptautinė darbo diena

Birželio 24 d. – Rasos (Joninių) diena

Liepos 06 d. – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.

Rugpjūčio 15 d. – Žolinės (Šv.Mergelės Marijos ėmimo į dangų) diena.

Lapkričio 01 d. – Visų Šventųjų diena

Gruodžio 25-26 d. – Šv. Kalėdos

 

BENDRI REIKALAVIMAI

Biure dirbantys žmonės gerbia vienas kitą, saugo turtą ir neišduoda paslapčių. Patalpas tvarko administratorė. Telefonu kalba tik darbo reikalais, neilgiau 5 min.Artimieji ir draugai netrukdo dirbti darbuotojams. Išvykdami iš biuro darbuotojai užsirašo registracijos knygoje.

Darbuotojams , kurie pažeis šią vidaus darbo tvarką bus taikomos nuobaudos numatytos Lietuvos Respublikos Darbo kodekse ar atleidimas iš darbo.

 

Valstybinės Kelių Transporto Inspekcijos  adresai:

Šiaulių regiono departamentas, Aerouosto g. 9, Šiauliai LT – 77103, tel.: (8 41) 542221

Vilniaus regiono departamentas, Švitrigailos g. 42, Vilnius LT – 03209, tel.: (8 5) 2785623

 1. Vartojimo ginčus spręsti neteismine tvarka kompetentinga Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba(Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt)

 

 

UAB  „Vytauta”

 

PRIEDAS PRIE DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ

 

2012 m. sausio 02 d. Nr.2

Šiauliai

 

 1. 1.      Dėl teorijos žinių galutinės įskaitos vertinimo kompiuterine programine įranga reikalavimų

 

Remiantis 2011-07-07 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-274 „Dėl Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 1. Mokiniui teorijos galutinės įskaitos metu pateikiamas testas, kurį sudaro 30 klausimų (iš kurių 25 bendrieji klausimai ir penki specifiniai klausimai pagal transporto priemonių, kurių vairavimo teisę siekiama įgyti, kategoriją).
 2. Mokinių žinios vertinamos kompiuterine programine įranga. Teorijos galutinė įskaita yra teigiama, jeigu teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 80 proc. testo klausimų (24 klausimai). Atsakęs į 24 klausimus, mokinys vertinamas 6 balais. Kai mokinys atsako 25 ar 26 klausimus, jis vertinamas 7 balais, atsakęs į 27 ar 28 – 8 balais, o į 29 – 9 balais. Kai visi testo klausimai atsakyti teisingai, mokinys vertinamas 10 balų. Mokinys vertinamas nepatenkinamai, jei atsako į mažiau kaip 24 testo klausimus: atsakęs į 21-23 klausimus vertinamas 5 balais, į 16-20 klausimų – 4 balais. Į 11-15 klausimų – 3 balais, į 6-10 klausimus – 2 balais. Vienetu mokinys įvertinamas, jei atsako iki penkių testo klausimų.
 3. Testui spręsti skiriama 30 minučių. Jei mokinys į testo klausimus per 30 minučių neatsako, kompiuterinė programinė įranga toliau spręsti testo neleidžia ir mokinys įvertinamas pagal atsakytų klausimų skaičių.
 4. Į testo klausimą atsakyta neteisingai, jei mokinys pažymėjo ne visus teisingus atsakymus ar pažymėjo bent vieną klaidingą atsakymą, arba nepažymėjo nei vieno atsakymo.
 5. Visais atvejais mokinys su testo sprendimo tvarka ir vertinimo kriterijais turi būti supažindintas prieš teorijos galutinę įskaitą.
 6. Po teorijos galutinės įskaitos priėmimo mokinys vairavimo turi būti supažindintas su neteisingais atsakytais testo klausimais. Šiuos klausimus galima bus peržiūrėti kompiuterio monitoriaus ekrane.
 7. Mokinių teorijos galutinės įskaitos vertinimo rezultatai (testas su mokinio pažymėtais atsakymais į testo klausimus, mokinio vardas, pavardė, vertinimo data) saugomi vienerius metus nuo mokymo kursų baigimo liudijimo išdavimo datos. Kiekvieno mokinio (nesvarbu, kaip jis buvo įvertintas) testo rezultatai įrašomi į Teorijos mokymo apskaitos žurnalą.

 

2. Dėl praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo

 

Remiantis 2011-07-07 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-274 „Dėl Mokinių mokymo kurso teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinių įskaitų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 

 1. teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai pagal teisės aktų reikalavimus mokiniui mokytis teorijos leidžiama savarankiškai, be to, jis yra baigęs visą privalomąjį praktinio vairavimo mokymo kursą.
 2. Mokinys vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi pademonstruoti, kaip sugeba:

2.1. tinkamai pasirengti saugiai vairuoti (sureguliuoti sėdynę, galinio vaizdo veidrodžius, saugos diržus, galvos atramas, pritaikyti saugos šalmus ir pan.);

2.2. paleisti automobilio (motociklo) variklį ir pradėti važiuoti;

2.3. atlikti ne mažiau kaip du mokymo elementus vairavimo mokymo aikštelėje:

2.4. vairuoti vingiais (slalomas) ir riboto pločio juosta su 90º posūkiu į kairę ar dešinę, važiuodamas per šiuos mokymo elementus į priekį ir atbulomis (B1, B kategorijos);

 1. Mokinys vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi vairuoti realiomis eismo sąlygomis, pagal vairavimo mokyklos nustatytą ir atsitiktinumo principu pasirinktą maršrutą nuo vairavimo mokymo aikštelės iki nurodytos (tikslinės) vietos arba nuo nurodytos (tikslinės) vietos iki vairavimo mokymo aikštelės; vairavimo metu mokinys turi:

3.1. keisti eismo juostas, apsisukti kelyje, pasirenkant saugų greitį ir atstumą iki priešais važiuojančios transporto priemonės, važiuoti pro autobusų stoteles, per pėsčiųjų perėjas ir pan.);

3.2. artėti prie nereguliuojamų ir reguliuojamų sankryžų bei važiuoti per jas įvairiomis kryptimis, įskaitant įvažiavimą į lėtėjimo ir greitėjimo eismo juostas;

3.3. įvertinti meteorologines sąlygas ar kitus reiškinius, lemiančius kelio matomumą;

3.4. taisyklingai sustoti ir saugiai stovėti nurodytoje (tikslinėje) vietoje.

 

 1. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos trukmė – ne trumpesnė kaip 45 min. Vertinimo kriterijai ir klaidų kiekis nustatomas pagal „Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo“, patvirtinto valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2010 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-116 (Žin., 2011, Nr. 24-1199), nuostatas.
 2. Prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius, kuris yra paskirtas  vertinti mokinį, privalo patikrinti mokinio asmens tapatybę, supažindinti jį su vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su padarytomis klaidomis, išvadomis ir vertinimu.
 3. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vertinimo rezultatas (-ai) įrašomi į Vairavimo mokymo lapą.

 

3. Dėl praktinio vairavimo įgūdžių  galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarkos

 

Remiantis  2011-07-27 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu Nr. 2B-299 „Dėl Paktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo “:

 1. Praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi būti daromas visos praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašas ne trumpesnis kaip 45 minutės.

Prieš pradedant praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, įjungus vaizdo ir garso įrašymo įrangą, vairavimo instruktorius privalo pasakyti savo vardą ir pavardę, mokinys, laikantis praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, – savo vardą ir pavardę bei

 1. mokymo sutarties numerį, o baigus įskaitą vairavimo instruktorius privalo pasakyti ir mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos įvertinimą.
 2. Jei vaizdo ir garso įrašymo įranga praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu sugenda ar vaizdo ir (ar) garso negalima įrašyti dėl kitų priežasčių, įskaita turi būti nedelsiant nutraukta. Užtikrinus šio Aprašo reikalavimus atitinkantį vaizdo ir garso įrašymo įrangos veikimą, praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita privalo būti kartojama iš naujo.
 3. Vairavimo instruktorius  praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu turi užtikrinti, kad:

4.1. elektroninė informacijos laikmena būtų įdėta į jai skirtą vietą vaizdo ir garso įrašymo įrangoje;

4.2. nuo įskaitos pradžios iki jos pabaigos vaizdo ir garso įrašymo įranga būtų įjungta ir ja būtų įrašinėjamas vaizdas ir garsas;

4.3. mokinio padarytos vairavimo klaidos, naudojant vaizdo ir garso įrašymo įrangą, būtų fiksuojamos specialaus mygtuko paspaudimu, t. y. vairavimo instruktorius, vykdantis praktinio vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą, užfiksavęs mokinio padarytą vairavimo klaidą, turi nedelsdamas paspausti specialų mygtuką;

4.4. vienoje elektroninėje informacijos laikmenoje būtų saugomi tik vieno mokinio praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašai. Kol įrašas neperrašytas į archyvą, kito įrašo daryti negalima.

 1. Vaizdo ir garso įrašai, padaryti praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos metu,  ne vėliau nei kitą darbo dieną privalo būti  perkelti į archyvą, kuriame bus  saugomi.
 2. Mokomosios transporto priemonės, naudojamos praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai, kontrolės metu pareigūnas privalo prisistatyti ir pranešti apie vykdomą kontrolę. Kontrolės metu vairavimo instruktorius vaizdo ir garso įrašymo įrangos išjungti negali. Atlikęs mokomosios transporto priemonės, naudojamos praktinio vairavimo įgūdžių galutinei įskaitai, kontrolę, pareigūnas privalo nustatyta tvarka užpildyti vairavimo mokymui naudojamos transporto priemonės tikrinimo aktą ir, esant įjungtai vaizdo ir garso įrašymo įrangai, įvardyti tikrinimo rezultatus.
 3. Vaizdo ir garso įrašai vairavimo mokykloje, laikantis Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493, 30 punkto, privalo būti saugomi vienerius metus nuo mokymo kursų baigimo liudijimo išdavimo datos.

 

Prieš sudarant mokymo sutartį mokinys supažindinamas su vairavimo mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis apie mokymo organizavimo tvarką.

 

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

L I U D I J I M A S

UAB  ” VYTAUTA ”

(vairavimo mokyklos pavadinimas)

245835170

(kodas)

Šiauliai, Aušros takas  .7-22 (adresas)

Veiklos pobūdis: B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų pirminis mokymas

Administracinė patalpa: Šiauliai, Gegužių g. 49

Mokymo patalpa (-os): Šiauliai, Gegužių g. 49

Šiauliai, Gardino g. 2,

Vairavimo mokymo aikštelė : Šiauliai, Gardino g. 2

Teisė suteikta 2014 m. kovo 12 d.

__________________

Vairavimo instruktoriai supažindinami su praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vykdymu, vaizdo ir garso įrašymo įrangos naudojimo tvarka pasirašytinai.

 

 

 

 

Direktorius                                                                           Vytautas Balnis

Visos teisės saugomos. www.prievairo.lt 2016
SERP, Keyword Rank, RSS, RSS FEED,